logo

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS

Stretli sme sa s Annou Frankovou

V utorok,  04. 06. 2024, sa žiaci tried I. A, II. A a III. A zúčastnili na podnet pani učiteľky Mgr. Jany Truskovej v priestoroch Nového divadla v Nitre divadelného predstavenia Anna Franková.   

Anna Franková (12. jún 1929 – marec 1945) je nemecké dievča židovského pôvodu, ktoré sa spolu so svojou rodinou skrývalo počas druhej svetovej vojny v Amsterdame. Celý svet ju ako 14-ročnú spoznal vďaka jej denníku. Práve ten sa stal podkladom pre naštudovanie navštívenej divadelnej hry.

Boli sme na návšteve u vojakov

Vo štvrtok,  30. 05. 2024, sa žiaci tried I. AII. A zúčastnili v sprievode pani učiteľky Ing. Tatiany Oravcovej, MBA a pánov učiteľov Ing. Mareka MikušaMgr. Martina Babiaka dňa otvorených dverí v priestoroch 11. brigády vzdušných síl Nitra.

Žiaci mali možnosť vidieť ukážky vojenskej techniky, zbraní a taktického výstroja vojakov, ukážku práce psovodov a poskytovania prvej pomoci a mohli si vyskúšať jazdu na vojenskom vozidle.

Z aktu slávnostného odovzdávania maturitných vysvedčení

V pondelok, 27. 05. 2024, sa v reprezentatívnych priestoroch školy konal akt slávnostného odovzdávania maturitných vysvedčení.

Naši absolventi si v prítomnosti svojich triednych paní učiteliek, Ing. Tatiany Oravcovej, MBA a PaedDr. Stanislavy Žemberovej, MBA, pani zriaďovateľky školy, PaedDr. Zlatice Nagyovej, MBA, pána riaditeľa školy RNDr. PaedDr. Ing. Petra Lenčéša, PhD., pani výchovnej poradkyne Mgr. Margity Jedličkovej, členov pedagogického zborunepedagogických zamestnancov školyvšetkých ostatných žiakov školy prevzali maturitné vysvedčenie.  

Slávnostný akt slovom komentátora sprevádzal pán učiteľ Ing. Jozef Bačík, MBA, umeleckým vystúpením doň prispela Lea Martinovičová, žiačka triedy II. A, a príhovorom za maturantov Filip Samko. Žiaci nižších ročníkov si v závere podujatia od absolventov prevzali štafetu, ktorou sa zaviazali pokračovať v ich absolventskom úspechu. Štafetu za absolventov odovzdala Nikola Brestovská a za mladších žiakov ju prevzala Nina Hatinová.     

Ústami pána riaditeľa sme absolventom v kontexte poslania našej školy zanechali tento odkaz: 

Zostaňte dielom dobrým, zostaňte dielom hodnotným.

Zostaňte lepšími ľuďmi.

Zostaňte ľuďmi schopnými sebarealizácie.

Zostaňte ľuďmi prínosnými pre spoločnosť.

A vtedy Váš úspech bude mať zmysel.

Proti drogám bojujeme aj prednáškou…

V pondelok, 13. 05. 2024, žiaci 1. a 2. ročníka absolvovali prednášku s protidrogovou tematiku. Na pozvanie pána školského koordinátora vo výchove a vzdelávaní, Mgr. Martina Babiaka, ju viedol pán Rasťo Bobček z občianskeho združenia Slovensko bez drog.

Žiaci mali možnosť v rámci prednášky nielen prijímať odborné poznatky v danej oblasti, ale
na tému aj diskutovať.      

Žiaci štvrtého ročníka zatvárali pomyselné brány…

V piatok, 10. 05. 2024, žiaci triedy IV. A v prítomnosti pani triednej učiteľky Ing. Tatiany Oravcovej, MBA, pani zriaďovateľky školy, PaedDr. Zlatice Nagyovej, MBA, pána riaditeľa školy RNDr. PaedDr. Ing. Petra Lenčéša, PhD., členov pedagogického zborunepedagogických zamestnancov školyvšetkých ostatných žiakov školy zatvárali pomyselné brány tej, ktorá im bola štyri roky „darkyňou poznania, darkyňou umnosti, darkyňou kultivovanosti“.  

Slávnostný akt rozlúčky s maturantmi slovom komentátora sprevádzal pán učiteľ Ing. Jozef Bačík, MBA, umeleckým vystúpením doň prispela Lea Martinovičová, žiačka triedy II. A, a príhovorom za maturantov Michaela PecárováNikola Brestovská.   

Akosi sa nám žiada citovať slová známej piesne, ktoré pán riaditeľ školy vyslovil v závere svojho príhovoru: 

„Prečože máme opustiť, čo každý mal rád,

prečo sa máme rozlúčiť bez viery na návrat?“

Oznam pre žiakov 1. a 2. ročníka

V platnosti pre dni 20. 05. 2024 (pondelok), 21. 05. 2024 (utorok) a 22. 05. 2024 (streda) rozhodol riaditeľ školy o dištančnej výučbe pre žiakov 1. a 2. ročníka. 

Dôvodom uvedeného je realizácia ÚFIČ MS a TČOZ MS („ústnych maturít“).

Spoznali sme Budapešť

V utorok, 30. 04. 2024, výber žiakov zo všetkých tried v spoločnosti organizátorky exkurzie, pani učiteľky Ing. Tatiany Oravcovej, MBA, pani výchovnej poradkyne Mgr. Margity Jedličkovej, pána riaditeľa RNDr. PaedDr. Ing. Petra Lenčéša, PhD. a pani zriaďovateľky školy PaedDr. Zlatice Nagyovej, MBA, navštívil Budapešť.

Ťažiskom programu bola prehliadka známeho Tropikária – atraktívne je pre svoje žraločie akvárium a vyhliadkový tunel. Návštevníci Tropikária môžu bez obáv obdivovať tigrovaných a hnedých žralokov a iné tropické a oceánske živočíchy, exotické vtáctvo či najmenšie opice na svete.

So žiakmi sme navštívili aj historický komplex v centre Budapešti, v ktorom sa nachádzajú mnohé z najvýznamnejších stredovekých pamiatok mesta.  

Nahliadli sme „do kuchyne“ Štatistického úradu SR

V piatok, 03. 05. 2024, sa žiaci triedy I. A zúčastnili na pôde nitrianskeho pracoviska Štatistického úradu SR odbornej exkurzie spojenej s prednáškou.

Zamestnanci úradu našim žiakom objasnili históriu a význam údajov, s ktorými pracujú, predstavili im víziu a poslanie úradu a napokon boli oboznámení s verejnou databázou štatistického úradu DATAcube a s údajmi Eurostatu.

Žiaci v závere exkurzie, ktorú zabezpečila školská koordinátorka finančnej gramotnosti, pani učiteľka Ing. Tatiana Oravcová, MBA, prijali i milé darčeky.

HARMONOGRAM ukončovania štúdia ŽIAKOV 4. ROČNÍKA

Predkladaný harmonogram je platný pre žiakov 4. ročníka.

 

  • 07.05. 2024 (utorok)

ukončenie klasifikácie (uzatváranie známok),

  • 09.05. 2024 (štvrtok)

vyhodnotenie II. polroka (klasifikačná porada),

  • 10.05. 2024 (piatok)

odovzdávanie vysvedčení žiakom 4. ročníka v dennej forme štúdia (žiaci 4. ročníka v externej forme štúdia dostanú vysvedčenie spolu s maturitným vysvedčením), rozlúčka so žiakmi 4. ročníka v dennej forme štúdia

  • 13.05. 2024 (pondelok) – 17. 05. 2024 (piatok)

„akademický týždeň“ (študijné voľno)

  • 20.05. 2024 (pondelok) – 22. 05. 2024 (streda)

maturitné skúšky

  • 27.05. 2024 (pondelok), 09.00 hod.

slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení žiakom 4. ročníka v dennej a aj externej forme štúdia

 

Oznam pre všetkých žiakov – dištančná výučba

V platnosti pre 02. 05. 2024 (štvrtok) a 06. 05. 2024 (pondelok) rozhodol riaditeľ školy o dištančnej výučbe pre všetkých žiakov školy. 

Dôvodom predmetného rozhodnutia je realizácia prijímacích skúšok do 1. ročníka dennej formy štúdia k šk. roku 2024/2025.