Súkromná stredná odborná škola ANIMUS

Učili sme sa poskytovať prvú pomoc

Vo štvrtok, 16. 11. 2023, sa žiaci všetkých tried dennej formy štúdia zúčastnili účelového cvičenia zabezpečeného pani profesorkou Ing. Tatianou Oravcovou, MBA. V rámci neho absolvovali s pracovníčkami Slovenského Červeného kríža kurz prvej pomoci.

Žiaci dostali možnosť oboznámiť sa s resustitáciou človeka s využitím externého defibrilátora, s ošetrením úrazov či s postupom pri dopravnej nehode. 

Účelové cvičenie bolo žiakmi prijaté so záujmom jednako vďaka svojmu zameraniu, jednako vďaka jeho dobrej organizácii a tiež príjemnému vystupovaniu pracovníčok Slovenského Červeného kríža.

Navštívili sme GAUDEAMUS NITRA 2023

V stredu, 15. 11. 2023, sa žiaci tried III. A a IV. A pod vedením kariérneho poradcu, pána profesora Ing. Jozefa Bačíka, MBA, a koordinátorky maturitnej skúšky, pani profesorky Ing. Tatiany Oravcovej, MBA, zúčastnili európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania GAUDEAMUS NITRA 2023

Žiaci dostali možnosť oboznámiť sa s ponukou štúdia zo strany vysokých škôl z celého Slovenska a zahraničia. Z podujatia odchádzali motivovaní pre vysokoškolské štúdium. 

Zapojili sme sa do Generácie €uro

Žiaci triedy II. A študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu sa vo štvrtok, 09. 11. 2023, zúčastnili 13. ročníka medzinárodnej súťaže Generácia €uro.

Úlohou súťaže je priblížiť žiakom stredných škôl význam menovej politiky a jej väzbu na hospodárstvo ako celok.

Prostredníctvom informácií o funkcii menovopolitických nástrojov, predovšetkým rozhodnutí o úrokových sadzbách, a na základe niektorých údajov, ktoré má k dispozícii Rada guvernérov Európskej centrálnej banky, si žiaci vytvorili predstavu aj o úlohe našej i Európskej centrálnej banky.

Súťaž pozostávala z troch samostatných kôl – online kvíz, riešenie zadania a prezentácia výsledkov tvorby.

Po spracovaní výsledkov súťaže sa v priestoroch Európskej centrálne banky vo Frankfurte nad Mohanom uskutoční finále spojené s odovzdávaním cien na európskej úrovni.

Naša škola na súťaži participuje pod vedením pani profesorky Ing. Tatiany Oravcovej, MBA v týchto týmoch:

  1. Tím RICH GIRLS

Nina Hatinová

Diana Matejovičová

Jesika Szabóová

Linda Ďurčaťová

Lea Martinovičová                         

  1. Tím Bohatí školáci

Nina Zoe Remenáriková

Lukáš Vrabec

Nikolas Matúš Mikle Barath

Zaujímavosti z bankovníctva a poisťovníctva (prednáška)

V stredu, 08. 11. 2023, sa žiaci tried III. A a IV. A zúčastnili na pôde školy prednášky na tému zaujímavosti z bankovníctva a poisťovníctva, ktorú viedol Martin Gregorič, sprostredkovateľ úverov a poistný poradca poisťovne Kooperatíva. Martin je absolvent našej školy – o to lepšie dokázal priblížiť žiakom teoretickú a praktickú stránku prednášanej problematiky.

Žiaci v rámci prednášky, ktorú zabezpečila pani výchovná poradkyňa, Mgr. Margita Jedličková, mali možnosť aj diskutovať – napríklad o nástrahách, ktoré číhajú na poli bankovníctva či poisťovníctva.

Prváci stredoškolákmi – IMATRIKULÁCIA

Tak, ako je zvykom v každom školskom roku, aj v tom aktuálnom sa na našej škole konala slávnosť imatrikulácie prvákov.

Prváci tak boli prijatí do kruhu stredoškolákov vo štvrtok, 26. 10. 2023, v prítomnosti pána riaditeľa RNDr. PaedDr. Ing. Petra Lenčéša, PhD., pani triednej profesorky Mgr. Jany Truskovej, celého pedagogického zboruvšetkých žiakov ostatných tried.

Organizáciu akcie zabezpečila trieda III. A pod vedením pani profesorky Ing. Tatiany Oravcovej, MBA. Slávnosť sa začala predstavením kráľovnej cestovného ruchu a informačných systémov – študijných odborov našich imatrikulantov. Zosobňovala ju žiačka triedy III. A, Nikolka Čmárová. Potom sa prešlo k jadru slávnosti – prijatiu prvákov medzi stredoškolákov zložením imatrikulačného sľubu. Ním imatrikulanti prisľúbili plniť si svedomito povinnosti žiakov našej školy. Nasledovali zábavné súťaže, ktorými si všetci žiaci zabezpečili sladkú odmenu.

Besedovali sme o podpore finančného zdravia

V utorok, 24. 10. 2023, sa žiaci triedy II. A v nadväznosti na predmet manažment osobných financií zúčastnili na pôde školy besedy na tému podpora finančného zdravia, ktorú viedol Mgr. Jozef Vrabec, klientsky poradca UniCredit Bank.

Žiaci v rámci besedy, ktorú zabezpečila školská koordinátorka finančnej gramotnosti, pani profesorka Ing. Tatiana Oravcová, MBA, diskutovali o platobných metódach, pôžičkách, zdravom rodinnom rozpočte a bezpečnosti pri digitálnych platbách.

Besedovali sme o podpore finančného zdravia

Navždy sa zachová v pamäti STUŽKOVÁ…

Maturanti

 … slová známej slovenskej piesne, ktoré v sebe skrývajú veľkú životnú pravdu.
Stužková slávnosť je udalosť, ktorou žiaci štvrtého ročníka vstupujú do reality dospelosti. 
A to sa u nás stalo v sobotu, 14. 10. 2023.

Do sveta dospelých odprevadila našich štvrtákov pani triedna profesorka, Ing. Tatiana Oravcová, MBA. Záštitu nad slávnostným aktom prevzali pani majiteľka a zriaďovateľka školy, PaedDr. Zlatica Nagyová, MBA, a pán riaditeľ školy, RNDr. PaedDr. Ing. Peter Lenčéš, PhD.

Našim žiakom, nositeľom zelenej stužky – symbolu mladosti, ďakujeme za možnosť spolu s ich rodičmi a najbližšími byť účastní na udalosti ich života.

ANIMUS na Burze informácií

Vo štvrtok, 19. 10. 2023, sa v priestoroch Strednej odbornej školy stavebnej, Nábrežie mládeže 1, Nitra, konala tradičná Burza informácií stredných škôl.

Jednotlivé stredné školy so sídlom na území Nitrianskeho samosprávneho kraja poskytli žiakom 9. ročníka základných škôl informácie o ponúkaných učebných a študijných odboroch.

Našu školu príkladne reprezentovali pani výchovná poradkyňa Mgr. Margita Jedličková, pani profesorka Ing. Tatiana Oravcová, MBA a žiačky triedy II. AIvana BerkyováNina Hatinová

Štvrtáci nahliadli do kníh a knižníc počas 2. svetovej vojny

Knihy a knižnice počas 2. svetovej vojny

V stredu, 18. 10. 2023, sa žiaci triedy IV. A zúčastnili prednášky s názvom Knihy a knižnice počas 2. svetovej vojny. Prednáška sa konala v spoločenských priestoroch Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre. Prednášajúcou bola Mgr. Alena Mikulášová, PhD. z Katedry histórie FF UKF v Nitre.
Žiaci sa po stopách kníh a knižníc počas 2. svetovej vojny vydali v sprievode pána profesora Mgr. Martina Potockého.

Knihy a knižnice počas 2. svetovej vojny
Knihy a knižnice počas 2. svetovej vojny

Besedovali sme o ľudských právach.

Ľudské práva

Vo štvrtok, 19. 10. 2023, sa v priestoroch školy konala v nadväznosti na vyučovací predmet právna náuka beseda na tému Ľudské práva a slobody.
Besedu viedol pán rotmajster Mgr. Martin Potocký, veliteľ vo výslužbe ISAF (bezpečnostná misia v Afganistane, ktorú zriadila Bezpečnostná rada OSN v decembri 2001) a pani profesorka PaedDr. Stanislava Žemberová, MBA, vyučujúca predmetu právna náuka.
V súčasnosti sú ľudské práva aktuálnou témou. Aj preto žiaci tretieho a štvrtého ročníka besedovali o význame demokracie a mieru vo svete. Pán rotmajster Mgr. Martin Potocký diskusiu doplnil o svoje skúsenosti z misií v Afganistane a Cypre.

Ľudské práva