Na stránka sa neustále pracuje, nie všetok obsah je momentálne dostupný. Ak ste nenašli to čo hľadáte, môžete využiť kontaktný formulár, prípadne mail na konkrétnu osobu v sekcii kontakt. Za pochopenie Ďakujeme.

Tretiaci vstupujú do vzdelávacieho projektu „Klasická ekonómia pre stredoškolákov“

Žiaci triedy III. A študujúci v študijnom odbore manažment regionálneho cestovného ruchu sú zaradení do projektu Klasická ekonómia pre stredoškolákov, ktorý zastrešuje Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika.

Vzdelávací obsah projektu je zameraný na základy ekonomického myslenia.

Cieľom projektu je zvýšiť úroveň ekonomického poznania a vnímania ekonomických zákonitostí v dnešnej slobodnej spoločnosti s trhovou ekonomikou u stredoškolákov.

Program projektu je tvorený týmito témami:    

  1. Podstata, význam a využitie ekonomického myslenia,
  2. Základné princípy a zákonitosti ekońomie,
  3. Hlavný odkaz myšlienok klasických ekonómov pre súčasnosť,
  4. Podstata fungovania trhu a ekonomické dôsledky jeho regulácií,
  5. Význam vlastníctva a vlastnícke práva,
  6. Konkurencia a ekonomická integrácia,
  7. Význam a obmedzenie peňazí; centrálne bankovníctvo a jeho alternatívy,
  8. Úlohy vlády a jej vplyv na ekonomiku a spôsoby financovania vládnych činností,
  9. Ekonomické a iné dôsledky socializmu a sociálneho štátu,
  10. Diskusia o využití základov ekonomického myslenia v súčasnosti.

Vzdelávanie bude prebiehať v spolupráci s Fakultou ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre počas celého školského roka.

Po úspešnom absolvovaní vzdelávania získajú žiaci certifikát.

Plenárne stretnutie rodičov

V utorok, 12. 09. 2023, so začiatkom o 15.00 hod. sa v priestoroch školy uskutoční plenárne stretnutie rodičov, resp. zákonných zástupcov našich žiakov. Rodičov, resp. zákonných zástupcov žiakov na stretnutie srdečne pozývame.

Slávnostné otvorenie nového školského roka 2023/2024

V pondelok, 04. 09. 2023, sa na pôde našej školy konal akt slávnostného otvorenia školského roka 2023/2024.
Centrom pozornosti aktu boli žiaci, ktorí opustili brány základnej školy a nastúpili na štúdium na ANIMUSe.
Program aktu tvorili príhovor majiteľky a zriaďovateľky školy, PaedDr. Zlatice Nagyovej, MBA, a riaditeľa školy, RNDr. PaedDr. Ing. Petra Lenčéša, PhD., ďalej predstavenie členov pedagogického zboru a žiakov 1. ročníka.
Pani majiteľka a zriaďovateľka školy vyzdvihla 20 rokov existencie školy, ktoré si v súčasnosti pripomíname. Pán riaditeľ predstavil poslanie školy, ktorým je podieľať sa na formovaní lepších ľudí, schopných sebarealizácie, uvedomelých sociálne, kultúrne, morálne a prínosných pre spoločnosť.
Podujatím nás slovom komentátora sprevádzal profesor Ing. Jozef Bačík, MBA.

Prvý deň školského vyučovania – 04. 09. 2023 (pondelok)

Dňa 04. 09. 2023 (pondelok) o 8:00 hod. sa všetci žiaci všetkých štyroch ročníkov (t. j. aj novoprijatí žiaci prvého ročníka) v dennej forme štúdia zídu v priestoroch SSOŠ ANIMUS a to v sídle Agroinštitútu Nitra, š. p. na Akademickej 4 v Nitre.