logo

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS

Žiaci štvrtého ročníka zatvárali pomyselné brány…

V piatok, 10. 05. 2024, žiaci triedy IV. A v prítomnosti pani triednej učiteľky Ing. Tatiany Oravcovej, MBA, pani zriaďovateľky školy, PaedDr. Zlatice Nagyovej, MBA, pána riaditeľa školy RNDr. PaedDr. Ing. Petra Lenčéša, PhD., členov pedagogického zborunepedagogických zamestnancov školyvšetkých ostatných žiakov školy zatvárali pomyselné brány tej, ktorá im bola štyri roky „darkyňou poznania, darkyňou umnosti, darkyňou kultivovanosti“.  

Slávnostný akt rozlúčky s maturantmi slovom komentátora sprevádzal pán učiteľ Ing. Jozef Bačík, MBA, umeleckým vystúpením doň prispela Lea Martinovičová, žiačka triedy II. A, a príhovorom za maturantov Michaela PecárováNikola Brestovská.   

Akosi sa nám žiada citovať slová známej piesne, ktoré pán riaditeľ školy vyslovil v závere svojho príhovoru: 

„Prečože máme opustiť, čo každý mal rád,

prečo sa máme rozlúčiť bez viery na návrat?“

Oznam pre žiakov 1. a 2. ročníka

V platnosti pre dni 20. 05. 2024 (pondelok), 21. 05. 2024 (utorok) a 22. 05. 2024 (streda) rozhodol riaditeľ školy o dištančnej výučbe pre žiakov 1. a 2. ročníka. 

Dôvodom uvedeného je realizácia ÚFIČ MS a TČOZ MS („ústnych maturít“).

Spoznali sme Budapešť

V utorok, 30. 04. 2024, výber žiakov zo všetkých tried v spoločnosti organizátorky exkurzie, pani učiteľky Ing. Tatiany Oravcovej, MBA, pani výchovnej poradkyne Mgr. Margity Jedličkovej, pána riaditeľa RNDr. PaedDr. Ing. Petra Lenčéša, PhD. a pani zriaďovateľky školy PaedDr. Zlatice Nagyovej, MBA, navštívil Budapešť.

Ťažiskom programu bola prehliadka známeho Tropikária – atraktívne je pre svoje žraločie akvárium a vyhliadkový tunel. Návštevníci Tropikária môžu bez obáv obdivovať tigrovaných a hnedých žralokov a iné tropické a oceánske živočíchy, exotické vtáctvo či najmenšie opice na svete.

So žiakmi sme navštívili aj historický komplex v centre Budapešti, v ktorom sa nachádzajú mnohé z najvýznamnejších stredovekých pamiatok mesta.  

Nahliadli sme „do kuchyne“ Štatistického úradu SR

V piatok, 03. 05. 2024, sa žiaci triedy I. A zúčastnili na pôde nitrianskeho pracoviska Štatistického úradu SR odbornej exkurzie spojenej s prednáškou.

Zamestnanci úradu našim žiakom objasnili históriu a význam údajov, s ktorými pracujú, predstavili im víziu a poslanie úradu a napokon boli oboznámení s verejnou databázou štatistického úradu DATAcube a s údajmi Eurostatu.

Žiaci v závere exkurzie, ktorú zabezpečila školská koordinátorka finančnej gramotnosti, pani učiteľka Ing. Tatiana Oravcová, MBA, prijali i milé darčeky.

HARMONOGRAM ukončovania štúdia ŽIAKOV 4. ROČNÍKA

Predkladaný harmonogram je platný pre žiakov 4. ročníka.

 

  • 07.05. 2024 (utorok)

ukončenie klasifikácie (uzatváranie známok),

  • 09.05. 2024 (štvrtok)

vyhodnotenie II. polroka (klasifikačná porada),

  • 10.05. 2024 (piatok)

odovzdávanie vysvedčení žiakom 4. ročníka v dennej forme štúdia (žiaci 4. ročníka v externej forme štúdia dostanú vysvedčenie spolu s maturitným vysvedčením), rozlúčka so žiakmi 4. ročníka v dennej forme štúdia

  • 13.05. 2024 (pondelok) – 17. 05. 2024 (piatok)

„akademický týždeň“ (študijné voľno)

  • 20.05. 2024 (pondelok) – 22. 05. 2024 (streda)

maturitné skúšky

  • 27.05. 2024 (pondelok), 09.00 hod.

slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení žiakom 4. ročníka v dennej a aj externej forme štúdia

 

Oznam pre všetkých žiakov – dištančná výučba

V platnosti pre 02. 05. 2024 (štvrtok) a 06. 05. 2024 (pondelok) rozhodol riaditeľ školy o dištančnej výučbe pre všetkých žiakov školy. 

Dôvodom predmetného rozhodnutia je realizácia prijímacích skúšok do 1. ročníka dennej formy štúdia k šk. roku 2024/2025.

Verejné zasadnutie rady školy, plenárne stretnutie zákonných zástupcov

Predsedníčka Rady školy pri Súkromnej strednej odbornej škole ANIMUS, Akademická 4, Nitra a riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy ANIMUS, Akademická 4, Nitra Vás pozývajú na verejné zasadnutie rady školy a následne plenárne stretnutie zákonných zástupcov v prítomnosti triednych učiteľov a to v termíne 25. 04. 2024 (štvrtok) o 16.00 hod. v priestoroch školy.

Predmetom rokovania bude hospodárenie školy v roku 2023, rozpočet školy na rok 2024, výsledky externej kontrolnej činnosti realizovanej v škole v roku 2023 a návrh počtu prijatých žiakov do 1. ročníka dennej formy štúdia v šk. roku 2025/2026.

Žiaci si hľadali „svoju univerzitu“

V utorok, 26. 03. 2024, sa žiaci tried III. A a IV. A pod vedením kariérneho poradcu, pána učiteľa Ing. Jozefa Bačíka, MBA, a triednej pani učiteľky triedy III. A, Mgr. Henriety Kuzmovej, zúčastnili mini-veľtrhu slovenských vysokých škôl ALMA MATER – miesto, kde si nájdeš svoju vysokú školu.

Na veľtrhu sa predstavilo 18 slovenských vysokých škôl. Tie žiakom prezentovali ponuku odborov a možnosti uplatnenia po skončení vysokoškolského štúdia.

veľtrh vysokých škôl

Ku Dňu učiteľov a k Veľkej noci…

Z učiteľského poslania vyplývajú starosti i radosti.

V stredu, 27. 03. 2024, pri príležitosti oslavy dňa učiteľov, sme sa pri priateľskom kolegiálnom posedení zhodli na tom, že si prajeme maximum radostí a minimum starostí, aby sme mohli v sile a nadšení formovať z našich žiackych zverencov ďalších a ďalších kvalitných ľudí prínosných pre spoločnosť.

Prišlo i na Veľkú noc – spoločne nám i všetkým Vám, žiakom a rodičom a všetkým našim partnerským subjektom, prajeme príjemne strávené veľkonočné dni.

Ďakujeme Vám, že ste súčasťou ANIMUS-tímu.

Besedovali sme na tému Ako byť finančne zodpovedným

V pondelok, 22. 03. 2024, sa žiaci triedy I. A v nadväznosti na predmet manažment osobných financií zúčastnili na pôde školy besedy na tému Ako byť finančne zodpovedným, ktorú viedol Mgr. Jozef Vrabec, klientsky poradca UniCredit Bank.

Žiaci v rámci besedy, ktorú zabezpečila školská koordinátorka finančnej gramotnosti, pani učiteľka Ing. Tatiana Oravcová, MBA, diskutovali o možnostiach, ako porozumieť finančným informáciám v nadväznosti na finančné rozhodovanie.

beseda ako byť finančne zodpovedným