logo

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS

Pedagogickí zamestnanci

Predmetová komisia všeobecno-vzdelávacích predmetov
Predmetová komisia odborných predmetov

Nepedagogickí zamestnanci