logo

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS

o štúdium v 1. ročníku v šk. roku 2024/2025

Profil absolventa

7237 M INFORMAČNÉ SYSTÉMY A SLUŽBY

Absolvent odboru
 • vie aplikovať informačné technológie na vyhľadávanie, spracovávanie a sprístupňovanie dát a informácií,
 • vie využívať elektronické informačné zdroje,
 • vie využívať automatizované informačné systémy,
 • vie získavať, spracovávať, ukladať a sprístupňovať informácie za pomoci výpočtovej techniky,
 • vie používať administratívne technológie, vrátane písania desaťprstovou hmatovou metódou,
 • vie vykonávať analýzu informačných potrieb jednotlivých kategórií používateľov odborných informácií a poskytnúť služby súvisiace so sprístupňovaním informácií.
Absolvent odboru sa môže uplatniť ako
 • samostatný podnikateľ, IT pracovník,
 • správca informačných systémov,
 • informačný analytik,
 • operátor vo výrobe zaoberajúcej sa IT technológiami,
 • predajca výpočtovej techniky,
 • servisný technik,
 • vedúci IT oddelení,
 • poslucháč vysokej školy v programoch zameraných na štúdium technických odborov alebo informatiky.
Učebný plán

6355 M SLUŽBY V CESTOVNOM RUCHU

Absolvent odboru
 • je pripravený pre samostatnú prácu technicko-administratívneho charakteru 
v podnikateľských subjektoch v oblasti cestovného ruchu,
 • je schopný vykonávať práce súvisiace s riadením a organizovaním podniku cestovného ruchu,
 • pozná produkty a služby cestovnej kancelárie,
 • dokáže zostaviť ponuku produktov a aplikovať nástroje marketingu,
 • vie využívať výsledky prieskumu trhu a vytvoriť účinné propagačné prostriedky 
na podporu predaja,
 • ovláda základy hospodárskej korešpondencie, obsluhu a využitie výpočtovej techniky a účtovnú evidenciu v podnikoch cestovného ruchu.
Absolvent odboru sa môže uplatniť ako
 • samostatný podnikateľ v oblasti cestovného ruchu,
 • odborník v oblasti rozvoja cestovného ruchu,
 • riadiaci pracovník strednej úrovne v podnikoch cestovného ruchu,
 • poslucháč vysokej školy v programoch zameraných na štúdium cestovného ruchu a ekonómie.
Učebný plán

6327 M EKONOMICKÉ A ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY V PODNIKANÍ

Absolvent odboru
 • má poznatky z ekonómie,
 • ovláda princípy prevádzkovania živnosti a riadenia malých a stredných podnikov,
 • je schopný sa rozhodovať a pružne reagovať pri riešení praktických ekonomických a právnych problémov,
 • je schopný nadobudnúť prehľad o informáciách, metódach ich získavania a 
o administratívnej a právnej činnosti v podniku,
 • primerane ovláda problematiku daní, bankovníctva a poisťovníctva pre potreby podnikateľov,
 • ovláda vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva,
 • má vedomosti a zručnosti potrebné na založenie vlastného podniku.
 
Absolvent odboru sa môže uplatniť ako
 • ekonomický pracovník v súkromnom i verejnom sektore,
 • riadiaci pracovník v podnikoch,
 • samostatný podnikateľ,
 • poslucháč vysokej školy v programoch zameraných na štúdium manažmentu a ekonómie.
Učebný plán

Kritériá prijatia uchádzača o štúdium do 1. ročníka v SSOŠ ANIMUS pre školský rok 2024/2025

Prijímacie konanie sa koná v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 65/2015 Z. z. o stredných školách.

V školskom roku 2024/2025 ponúka Súkromná stredná odborná škola ANIMUS, Akademická 4, Nitre

 • v dennej forme štúdia študijné odbory (štvorročné štúdium s maturitou):
 • 7237 M informačné systémy a služby                           pre 10 žiakov (schválené NSK), aktuálne 4 voľné miesta
  6355 M služby v cestovnom ruchupre 10 žiakov (schválené NSK)
 • v externej forme štúdia študijné odbory (štvorročné štúdium s maturitou):
 • 6355 M služby v cestovnom ruchu
  6327 M ekonomické a administratívne služby v podnikaní

Termíny prijímacích skúšok

Prijímacie skúšky sa budú konať v prvom termíne 02. mája 2024 a v druhom termíne 06. mája 2024 a to zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky.

Druhé kolo prijímacích skúšok sa bude konať 18. júna 2024.

Forma, obsah a rozsah prijímacích skúšok  Prijímacie skúšky prebehnú v písomnej forme – na vypracovanie testu zo slovenského jazyka a literatúry budú mať žiaci vyhradený čas 60 minút, rovnako tak i na vypracovanie testu z matematiky. Obsah úloh v testoch je v súlade so štátnym vzdelávacím programom platným pre základné školy. Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma, obsah a rozsah prijímacích skúšok určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie (bodové parametre – pozri nižšie – zostanú nezmenené).

Všeobecné podmienky prijatia žiaka na štúdium

Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu na Súkromnej strednej odbornej škole ANIMUS môže byť prijatý žiak, ak

 • získal nižšie stredné vzdelanie (základná škola),
 • splnil podmienky prijímacieho konania (pozri nižšie) a v platnosti pre jednotlivé študijné odbory dennej formy štúdia sa umiestnil, podľa súčtu získaných bodov z oboch testov, na 1. až 10. mieste,
 • nie je žiakom inej strednej školy.

Kritériá prijatia žiaka na štúdium

V prijímacom konaní môžu uchádzači získať body takto:

 • najviac 30 bodov za test zo slovenského jazyka a literatúry,
 • najviac 30 bodov za test z matematiky

(povolená je kalkulačka a vzorce, rysovacie pomôcky nie sú nutné).

Žiak vyhovie prijímacej skúške za predpokladu, že z každého testu získa aspoň 10 bodov, teda spolu z oboch testov aspoň 20 bodov.

Na základe získaných bodov bude zostavené poradie uchádzačov o štúdium (v prípade rovnosti bodového skóre sa ako kritérium usporiadania uplatnia výsledky Testovanie 9).

Uchádzač, ktorý v Testovaní 9 dosiahol z oboch predmetov prijímacích skúšok (teda zo slovenského jazyka a literatúry a aj z matematiky) úspešnosť najmenej 80 %, bude na štúdium prijatý bez prijímacích skúšok.