logo

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS

História školy

História školy siaha do roku 2002, kedy bola zaradená do Siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Škola svoju činnosť začala 01. 09. 2003.

Za vznikom a zriadením školy stojí doc. Ing. Bohuslav Sýkora, CSc., konateľ Centra vzdelávania ANIMUS, s. r. o. Z pozície majiteľa venoval škole každodenné úsilie, aby v roku 2023 dosiahla 20 rokov svojej existencie. V roku 2022 zveril túto úlohu PaedDr. Zlatici Nagyovej, MBA, ktorá je súčasne jej riaditeľkou.   

Škola ponúkala úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou najskôr v študijnom odbore 6341 M škola podnikania (od 01. 09. 2024 začínajúc žiakmi 1. ročníka 6327 M ekonomické a administratívne služby v podnikaní), od roku 2004 aj v študijnom odbore 7237 M informačné systémy a služby a napokon od roku 2008 aj v študijnom odbore 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu (od 01. 09. 2024 začínajúc žiakmi 1. ročníka 6355 M služby v cestovnom ruchu).

Škola v súčasnosti využíva priestory v sídle Inštitútu znalostného pôdohospodárstva a inovácií na Akademickej 4 v Nitre.

Vízia školy

… aby sme sa stali harmonickým spoločenstvom
hodnotovo orientovaných ľudí

Hodnotovo orientovaný človek ako súčasť harmonického spoločenstva ľudí zohľadňuje v procese sebarealizácie potreby, záujmy, očakávania a preferencie iných, čím sa stáva efektívnym nástrojom služby spoločnému úžitku.

Poslanie školy

Chceme sa podieľať na formovaní lepších ľudí,
schopných sebarealizácie,
uvedomelých sociálne, kultúrne, morálne,
prínosných pre spoločnosť. 

Ponuka štúdia

Štvorročné študijné odbory s maturitou

forma štúdiačíselný kód a názov odboru
denná
7237 M informačné systémy a služby
– v 1., 2., 3. a 4. ročníku
6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu
– v 1., 2., 3. a 4. ročníku
6355 M služby v cestovnom ruchu
– v 1. ročníku v šk. r. 2024/2025
externá
6341 M škola podnikania
– v 1., 2., 3. a 4. ročníku
6327 M ekonomické a administratívne služby v podnikaní
– v 1. ročníku v šk. r. 2024/2025
6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu
– v 1., 2., 3. a 4. ročníku
6355 M služby v cestovnom ruchu
– v 1. ročníku v šk. r. 2024/2025

Školský vzdelávací program