logo

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS, Akademická 4, Nitra poskytuje Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre súčinnosť pri príprave budúcich učiteľov.

Realizáciu pedagogickej praxe študentov na pôde našej školy garantuje Ing. Tatiana Oravcová, MBA.

Kľúčové činnosti pedagogickej praxe sú

  • ráca s pedagogickou dokumentáciou,
  • asistentské činnosti študenta,
  • pedagogické pozorovanie,
  • projektovanie výučby a procesov učenia žiakov,
  • realizácia výučby,
  • reflexia edukačnej reality a sebareflexia,
  • riešenie úloh výskumného charakteru.
Pedagogická prax 2024