logo

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS

Ku Dňu učiteľov a k Veľkej noci…

Z učiteľského poslania vyplývajú starosti i radosti. V stredu, 27. 03. 2024, pri príležitosti oslavy dňa učiteľov, sme sa pri priateľskom kolegiálnom posedení zhodli na tom, že si prajeme maximum radostí a minimum starostí, aby sme mohli v sile a nadšení formovať z našich žiackych zverencov ďalších a ďalších kvalitných ľudí prínosných pre spoločnosť. Prišlo i na Veľkú noc – […]

Besedovali sme o podpore finančného zdravia

V utorok, 24. 10. 2023, sa žiaci triedy II. A v nadväznosti na predmet manažment osobných financií zúčastnili na pôde školy besedy na tému podpora finančného zdravia, ktorú viedol Mgr. Jozef Vrabec, klientsky poradca UniCredit Bank. Žiaci v rámci besedy, ktorú zabezpečila školská koordinátorka finančnej gramotnosti, pani profesorka Ing. Tatiana Oravcová, MBA, diskutovali o platobných metódach, pôžičkách, zdravom […]

Navždy sa zachová v pamäti STUŽKOVÁ…

 … slová známej slovenskej piesne, ktoré v sebe skrývajú veľkú životnú pravdu. Stužková slávnosť je udalosť, ktorou žiaci štvrtého ročníka vstupujú do reality dospelosti. 
A to sa u nás stalo v sobotu, 14. 10. 2023. Do sveta dospelých odprevadila našich štvrtákov pani triedna profesorka, Ing. Tatiana Oravcová, MBA. Záštitu nad slávnostným aktom prevzali pani majiteľka […]

Štvrtáci nahliadli do kníh a knižníc počas 2. svetovej vojny

V stredu, 18. 10. 2023, sa žiaci triedy IV. A zúčastnili prednášky s názvom Knihy a knižnice počas 2. svetovej vojny. Prednáška sa konala v spoločenských priestoroch Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre. Prednášajúcou bola Mgr. Alena Mikulášová, PhD. z Katedry histórie FF UKF v Nitre.Žiaci sa po stopách kníh a knižníc počas 2. svetovej vojny vydali v sprievode pána profesora Mgr. Martina Potockého.

Besedovali sme o ľudských právach.

Vo štvrtok, 19. 10. 2023, sa v priestoroch školy konala v nadväznosti na vyučovací predmet právna náuka beseda na tému Ľudské práva a slobody. Besedu viedol pán rotmajster Mgr. Martin Potocký, veliteľ vo výslužbe ISAF (bezpečnostná misia v Afganistane, ktorú zriadila Bezpečnostná rada OSN v decembri 2001) a pani profesorka PaedDr. Stanislava Žemberová, MBA, vyučujúca predmetu právna náuka.V súčasnosti sú ľudské práva […]

Programovalo sa…

V utorok (17. 10. 2023) a stredu (18. 10. 2023) sa žiaci študijného odboru 7237 M informačné systémy a služby zúčastnili školského kola súťaže Zenit. Žiaci súťažili v kategóriách programátor a web developer. Bolo vhodné, že žiaci mohli pod vedením pána profesora Mgr. Mareka Mikuša spojiť nadobúdanie programovacích zručností so súťažením.

Druháci a tretiaci boli „Prstom na mape“

Vo štvrtok, 12. 10. 2023, sa žiaci tried II. A a III. A zúčastnili cestovateľskej prednášky z cyklu Prstom na mape. Prednáška bola venovaná Uzbekistanu a konala sa v spoločenských priestoroch Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre. Prednášajúcim bol prof. Mgr. Miroslav Ballay, PhD. z Katedry kulturológie FF UKF v Nitre. Žiaci sa prstom na mape vydali po Uzbekistane v sprievode našich pánov profesorov […]

Prváci v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre

V pondelok, 25. 09. 2023, vykonali žiaci triedy I. A v sprievode svojej pani triednej profesorky Mgr. Jany Truskovej návštevu Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre. Vedenie knižnice pripravilo pre žiakov program, ktorého účelom bolo vzbudiť v mladých čitateľoch ešte väčšiu priazeň voči knihám.

Tretiaci vstupujú do vzdelávacieho projektu „Klasická ekonómia pre stredoškolákov“

Žiaci triedy III. A študujúci v študijnom odbore manažment regionálneho cestovného ruchu sú zaradení do projektu Klasická ekonómia pre stredoškolákov, ktorý zastrešuje Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika. Vzdelávací obsah projektu je zameraný na základy ekonomického myslenia. Cieľom projektu je zvýšiť úroveň ekonomického poznania a vnímania ekonomických zákonitostí v dnešnej slobodnej spoločnosti s trhovou ekonomikou u stredoškolákov. Program projektu je tvorený týmito […]