logo

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS

6341 M - škola podnikania

Profil absolventa:

Absolvent štvorročného študijného odboru po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou získa prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania ISCED 3A

Zároveň má žiak predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole ekonomického a právnického zamerania. Absolvent sa stáva kvalifikovaným odborníkom v oblasti aplikácie ekonomicko-právnych činností v podnikateľskej sfére, v subjektoch výroby, obchodu, výrobných a finančných služieb, ako aj v orgánoch a inštitúciách verejného sektoru.

Pracovné uplatnenie absolventa:

 • vlastná podnikateľské aktivity – živnostníci, podnikatelia,
 • ekonomicko-právne činnosti v podnikateľskej sfére,
 • stredné články riadenia výrobných a obchodných podnikov,
 • inštitúcie verejného sektora,
 • samostatný asistent v advokátskych, notárskych a exekútorských kanceláriách

6324 M - manažment regionálneho cestovného ruchu

Profil absolventa:

Absolvent štvorročného študijného odboru po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou získa prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania ISCED 3A

Zároveň má žiak predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Absolvent  sa stáva kvalifikovaným odborníkom so všeobecným vzdelaním a širokým odborným profilom, schopný samostatne vykonávať manažérske činnosti strednej úrovne a ekonomicko-technologické činnosti v rôznych oblastiach cestovného ruchu doma i v zahraničí. Má schopnosť správne vytýčiť ciele, stanoviť strategické aj taktické prostriedky na ich dosiahnutie, organizovať činnosti smerujúce k cieľu a vyhodnotiť úspešnosť činností v cestovnom ruchu, je schopný samostatne koordinovať činnosti v oblasti rozvoja cestovného ruchu, je pripravený na vstup do praxe.

Pracovné uplatnenie absolventa:

 • odborník v oblasti rozvoja cestovného ruchu,
 • referent v cestovných kanceláriách,
 • pracovník v informačných centrách,
 • pracovník v stravovacích a ubytovacích podnikoch,
 • sprievodca cestovného ruchu,
 • vlastné podnikateľské aktivity

7237 M - informačné systémy a služby

Profil absolventa:

Absolvent štvorročného študijného odboru po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou získa prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania ISCED 3A

Zároveň má žiak predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Po ukončení štúdia absolvent samostatne zvládne jednoduchú a zložitú obsluhu IT zariadení, servis výpočtovej techniky, je schopný zabezpečiť všetky práce spojené s ovládaním IT techniky  a manipuláciou s ňou. Vie prijať jednoduché a zložité objednávky, podávať informácie o jednotlivých zariadeniach, poskytovať odbornú inštruktáž, ovláda zásady vedenia administratívy a účtovania v prevádzke. Vysoké nároky sú kladené na praktické myslenie, písomný a slovný prejav, prispôsobivosť, flexibilitu, sebakontrolu, sebaovládanie, samostatnosť, istotu a pohotovosť vystupovania.

Pracovné uplatnenie absolventa:

 • špecialista na spracovanie a sprístupňovanie hospodárskych informácií,
 • spáva a automatizácia informačného systému v súkromných ako aj verejných organizáciách a spoločnostiach,
 • programátor,
 • vývojár softwarových produktov pre firemných zákazníkov,
 • podnikateľská činnosť v oblasti IT ale aj v oblasti ekonomického a právneho zamerania